OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název:Slavoj Slívka

Sídlo/bydliště:Hradištská 134 IČ:11561904

Telefon:605958267 Email:slavoj.s@seznam.cz

Kontaktní adresa: Hradištská 134

Seznam provozoven:Hradištská 134-Mistřovice, Český Těšín

Provozní doba:8-15

 

2. Informace Nejsme plátci DPH

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Stavaji smouvu je možne kdykoli zmenit!!!

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou pouze ilustratívní!!!

3. Doručování zboží Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4. rušení objednávky a odstoupení od smlouvy muže odstoupit od smouvy ve 14 denni Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Pro odstoupeni smouvy zašlete na naši adresu poštou, nebo i e-meilem? Možnost: Prodávající poskytne spotřebiteli vzorové poučení o právu na odstoupení (k nalezení v dokumentech).

5 .6 Práva a povinností z vadného plnění Jakost při převzetí Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit Zákonná práva z vad Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou): • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; • bezplatné odstranění vady opravou; • přiměřenou slevu z kupní c . Vyřízení reklamace Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7. Ochrana osobních údajů Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 8. Řešení sporů Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 9. Ostatní (nehodnocený bod obchodních podmínek) Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.


Vítejte na stránkách naší firmy Vodní svět, které jsou určeny pro přiblížení péče o Vaše RYBNÍKY A JEZÍRKA. Naleznete zde rady jak se starat o čistotu vody, vysadit VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY nebo také jak ekonomicky vybudovat nový RYBNÍK. V sekci nabídka si můžete prohlédnout všechny druhy VODNÍCH A BAHENNÍCH ROSTLIN, FOLIE A GEOTEXTÍLIE které nabízíme a pokud se Vám něco z našeho sortimentu bude líbít, můžete si to rovnou objednat z sekce Objednat. Cenu dopravy, nebo poštovného zjistíte v sekci Doprava. Pokud na těchto stránkách nenaleznete informace, které jste zde hledali, nebo na nás máte konkrétní dotaz, neváhejtenás kontaktovat - telefoní čísla, skype a email naleznete v nabídce "Informace" sekci Kontakt, kde také uvidíte kde nás naleznete v případě, že by jste se rozhodli nás navštívit osobně. V informacích se nachází také atest kvality našich FOLIE A GEOTEXTÍLIE. Připadné připomínky, dotazy, nebo názory můžete zanechat v naší návštěvní knize. Doufáme, že se Vám bude obsah naších stránek líbit a těšíme se na vaše případné objednávky.

Jak postavit rybník,s co nejmenšími náklady?Často se setkávám s názorem, že postaveni RYBNÍKA, JEZÍRKA je věcí velmi nákladnou. Tímto článkem se pokusím tento názor vyvrátit. Někteří mí zákazníci si nechali vybudovat RYBNÍK firmou a zaplatili za rozměr přibližně 15x20m okolo 120 000 Kč. Je sice pravda, že v této částce byla zahrnuta práce – vykopání, svaření JEZÍRKOVÁ FOLIE na míru, nataženi podkladu(GEOTEXTÍLIE), natažení JEZÍRKOVÉ FOLIE, úpravy břehu - myslím tím vykončení břehu - navezení štěrku, kamenů, případně hlíny, která není nutná pro růst VODNÍCH A BAHENNÍCH ROSTLIN. Dle mého názoru je totiž lepší zasadit VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY do štěrku nebo mezi kameny. VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY si pak táhnou živiny z vody a né ze dna. Projeví se to výrazně čistší vodou. Ale toto rozhodnutí nechám na každém z Vás. Tento JEZÍRKO, RYBNÍK, na kterém udělám pokus, bude mít rozměry 20 x 15m, hloubka 1,5m. Díru do země jsem si nechal vykopat bagrem. Před ručním vykopáním varuji, je to nad lidské síly. Cenu za hodinu kopání se dá usmlouvat na 800 korun českých. Na mé díře strávil bagr 10 hodin, a co mohu potvrdit je, že si opravdu dal záležet. Na snímcích je vidět, že mi stačil nadělat i terasy, které jsou nutné pro osazení rostlin. Neměl jsem přitom k dispozici náklaďák pro odvoz vykopané hlíny. Hlínu jsme použili na hráze, rybník je vykopán ve svahu a zbytek jsem použil na zplanýrování různých nerovností..Nyní přišla na řadu GEOTEXTÍLIE, mohl jsem se rozhodnout buď pro ni - cena za metr je přibližně 40 korun, nebo použit nějakou náhražku. Za GEOTEXTÍLII můžu zaplatit za 300 m2 okolo 12000 Kč. Já jsem se rozhodl pro žoky. Získal jsem je za pouhý odvoz, uloženi je sice pracnější, ale stálo to za to. Žoky jsem použíl již na své předešle rybníky a osvědčily se. Můžete ale použít i staré koberce - vlastně cokoliv trvalého.JEZÍRKOVOU FOLII ale už musite pořídit, ta se nedá ničím nahradit. Za předpokladu, že si koupíte JEZÍRKOVOU FOLII u mě, bude Vás stát 300 m2 28 500 Kč, ale z toho odpočítáte 7%, ty totiž poskytuji při odběru nad 300 m2.Na natažení JEZÍRKOVÉ FOLIE si určitě nemusíte pořizovat firmu. Stačí na to asi DO 10 lidí

Vodu jsem napustil jen do výšky teras. Nechal jsem si dovést štěrk. Za něho jsem dal i s dovozem 5000 Kč a to ho bylo okolo OSMI tun.Mužu začít s sázením VODNÍCH A BAHENNÍCH ROSTLIN.Osazena plocha má asi 70 m2. VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY se velmi rychle rozrustají a mužu Vás ujistit,že stačí jedna sezona na to ,abyste protrhanými VODNÍMI A BAHENNÍMI ROSTLINAMI plnili kompost. Stači tedy bohatě ,když budete sadit VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY do teras co 50 cm ale mužete i dál. I když použijeme na metr2 okolo pěti VODNÍCH A BAHENNÍCH ROSTLIN,na osazení 70 m budete potřebovat maximálně 350 kusu a bude Vás to stát 7000kč.Při odběru takového množství rad prodám VODNÍ A BAHENNÍ ROSTLINY podstatně levněji.Z 20 kč za kus slezu na 15kč.Za prědpokladu ,že jsem si skoro vše udělal sám mě prozatím vyšel RYBNÍK, JEZÍRKO na …………………………… -Vykopání 10 h x800 kč = 8000 kč -Nahražka geotextílie ,dal jsem do dovozu 200kč -JEZÍRKOVÁ FOLIE 28000 -Natažení 1L vodky okolo 150 kč -Štěrk 5000 -VODNÍ ROSTLINY, BAHENNÍ ROSTLINY 7000Dělal jsem si skoro vše sám-hodně propocených košil.Když to sečtu, tak to vychází na 48 350 kč.Já vím,že to není málo ,ale do 120 tisíc to má hodně daleko.Vycházím ale z předpokladu,že oslovuji kutila a ne člověka ,který si vše raději nechá udělat.Mužu Vás ujistit ,že i když už máte rybník osázený a napuštěný,čeká Vás ještě hodně dřiny-vyrovnáni sedajících hrází,když už hlína nesedá ,tak oseti ,případně osázeni dřevinamiAt děláme, co děláme, u každého JEZÍRKA, RYBNÍKA se vyskytne období, kdy se nám čistota vody jaksi vymkne z ruky. Prodejci JEZÍRKOVÉ chemie vám budou vnucovat své zboží, s tvrzením, že právě jejich produkt je ten nejlepší a zajistí Vám trvale čistou vodu. Z vlastní zkušeností ale vím, že učinnost je jen dočastná a aplikace chemie by měla být vlastně nepřetržitá. Ale o to právě prodejci jde. Nemluvě u tom, jak jsou tyto produkty nákladné a na větší plochy naprosto neučinné.Pokud vytvoříte v JEZÍRKU, RYBNÍKU dokonalou rovnováhu, ujištuji Vás, že žádnou chemii potřebovat nebudete.Tu Vám zajistí jen dokonale a hlavně OSAZENÍ VODNÍMI ROSTLINAMI, BAHENNÍMI ROSTLINAMI. Pokud se Vám toto podáří, odměnou bude viditelnost až na dno. Každý RYBNÍK, JEZÍRKO musí fungovat jako KOŘENOVÁ ČISTIČKA - ona vlastně tou KOŘENOVKOU je. Já osazuji VODNÍ ROSTLINY, BAHENNÍ ROSTLINY ve svých RYBNÍCÍCH jen do štěrku nebo mezi kamení, hlínu přidávám jen vyjímečně na některé rostliny. Třeba lekníny a stulíky. Když zasadíme rostliny do hlíny, někdo přidá i kolečko hnoje, rostliny určitě rostou jako z vody, ale živiny si táhnou právě z hnoje a ne z vody, jak bychom si přáli. Když je VODNÍ ROSTLINA , BAHENNÍ ROSTLINA zasazena jen mezi štěrk, živiny si vezme z vody. Na dokonalou čistotu vody jsou PLOVOUCÍ ROSTLINY. Jejich nevýhoda je jejich stále přemisťováni po větru a časté nekontrovatelné přemnožení. Voda je tehdy průzračná, ale my na ni vlastně ANI nevidíme. Zbývá jen jejich počet zredukovat a to protrháním. Varuji před výsadbou akvarijních VODNÍCH ROSTLIN, BAHENNÍCH ROSTLIN. Jsou sice krásné, ale jejích nevýhodou je, že se přes sezonu velmi rychle rozrostou - svůj učel tak sice splní, ale na podzim všechny odumřou a voda začne smrdět doslova jak žumpa. Mám v takové situaci vyzkoušené baktérie, které se dávaji do čističek a žump a přívod vzduchu. Stačí když po aplikaci baktérii v jednom místě necháte vodu probublávat. Když se začne na hladině vytvářet pěna, máte už vyhráno. Táto metoda velmi dobře funguje na tlející listí, u větších JEZÍREK, RYBNÍKU se nedá až tak uhlídat a každoroční vypouštění a čistění dna je velmi pracné a vlastně i rozhodí celou rovnováhu.Pokud máte JEZÍRKO, RYBNÍK dostatečně zarostené, ze sinicemi určitě nebudete mít problémy. Ty se projevuji zezelenáním vody, tehdy nepomuže ani výměna vody ani chemie - snad zas jen na pár dni. Ale když už k tomu dojde, nejlepší je dát někde do vody ječnou slámu, ta si obyčejně dá s problémem rady. Je dobře jí zatížit kamenem, nebude Vám cestovat po cele hladině.Pokud máte OKRASNÉ JEZÍRKO, OKRASNÝ RYBNÍK a jste opravdu hrdí na krásu VODNÍCH ROSTLIN, BAHENNÍCH ROSTLIN a pokud chcete, aby to tak nadále zůstalo, varuji před nasazením amurA. Tato ryba Vás dokonale zbaví všech VODNÍCH ROSTLIN, BAHENNÍCH ROSTLIN, budou v jezírku plavat pěkní macci a rovnováha bude v háji. Viděl jsem amury ,kteří zlikvidovali všechny VODNÍ ROSTLINY, BAHENNÍ ROSTLINY a pak doslova obírali břehy, kam jen dosáhli. Ono velká hustota i neškodných ryb není dobrá, jednak ryjí jako prasata a také toho ze sebe dost vydávají. Tohle to mi jistě potvrdí každý akvarista.Takže všeho s mírou.Budu rád, když budete posílat své rady a zkušenosti ze svými jezírky. Víc hlav - víc rozumu.Nabízíme Vám JEZÍRKOVOU FOLII jednovrstvou nebo dvouvrstvou v barvě černé, na stavbu JEZÍREK, RYBNÍKU, POTUČKU KOŘENOVÉ ČISTIČKY. jEZÍRKOVOU FOLII přizpůsobíme přání zákazníka.JEZÍRKOVÁ FOLIE neškodí rostlinám, rybám, je elastická a odolná vůči atmosférickým podmínkám. Je spojována horkým vzduchem, speciálním zařízením firmy Leister.Vlastnosti JEZÍRKOVÉ FOLIE: - - pružnost, která umožňuje přizpůsobení se povrchu - - velká odolnost proti mechanickému poškození, prorůstání kořenů, UV záření, nízkým i vysokým teplotám - technický atest ITB - hygienický atest PZH - nízké ceny PŘi odběru FOLIE nad 200m2 poskytujeme 10 procentní rabat JEZÍRKOVÉ FÓLIEJEZÍRKOVÁ FOLIE - silná 1mm - Cena: 95Kč za 1m2 -------------------------------------------------------------------------------------------- JEZÍRKOVÁ FOLE - silná 1,2mm - Cena: 115 Kč za 1m2 Objednat FOLGAL JEZÍRKOVÁ FÓLIE DO EXTREMNÍCH PODMÍNEKJEZÍRKOVÁ FOLIE - silná 0,8mm do extrémních podmínek JEZÍRKOVÁ FOLIE do extremních podmínek a na KOUPACÍ JEZÍRKA JEZÍRKOVÁ FOLIE PVC hydroizolační 1mm hodící se do extrémních podminek. Je odolna na oleje , kyseliny a louhy. Parametry termoizolační -45 až 100 stupnu. Hodí se na izolace v prumyslu a zemědělství,protipovodnové valy,RYBNÍKY, JEZÍRKA POTUČKY , KOŘENOVÉ ČISTIČKY Cena: 125 Kč za 1m2 -------------------------------------------------------------------------------------------- JEZÍRKOVÁ FOLIE - silná 1mm do extrémních podmínek JEZÍRKOVÁ FOLIE do extremních podmínek a na koupaci jezírka JEZÍRKOVÁ FOLIE PVC hydroizolační 1mm hodící se do extrémních podminek. Je odolna na oleje , kyseliny a louhy. Parametry termoizolační -45 až 100 stupnu. Hodí se na izolace v prumyslu a zemědělství,protipovodnové valy,RYBNÍKY, JEZÍRKA POTUČKY , KOŘENOVÉ ČISTIČKY. Cena: 145 Kč za 1m2 -------------------------------------------------------------------------------------------- JEZÍRKOVÁ FOLIE - silná 1,5mm do extrémních podmínek - JEZÍRKOVÁ FOLIE do extremních podmínek a na koupaci jezírka JEZÍRKOVÁ FOLIE PVC hydroizolační 1mm hodící se do extrémních podminek. Je odolna na oleje , kyseliny a louhy. Parametry termoizolační -45 až 100 stupnu. Hodí se na izolace v prumyslu a zemědělství,protipovodnové valy,RYBNÍKY, JEZÍRKA POTUČKY , KOŘENOVÉ ČISTIČKY. Cena: 190 Kč za 1m2 -------------------------------------------------------------------------------------------- JEZÍRKOVÁ FOLIE - silná 2mm do extrémních podmínek JEZÍRKOVÁ FOLIE do extremních podmínek a na koupaci jezírka JEZÍRKOVÁ FOLIE PVC hydroizolační 1mm hodící se do extrémních podminek. Je odolna na oleje , kyseliny a louhy. Parametry termoizolační -45 až 100 stupnu. Hodí se na izolace v prumyslu a zemědělství,protipovodnové valyRYBNÍKY, JEZÍRKA POTUČKY , KOŘENOVÉ ČISTIČKY. Cena: 250 Kč za 1m2VÝSTAVBA A OSÁZENÍ JEZÍREK, RYBNÍKUNabízíme výstavbu JEZÍREK , RYBNÍKU na klíč a jejich osazení VODNÍMI ROSTLINAMI, BAHENNÍMI ROSTLINAMI, nebo také osazení samotné. Po domluvě přijedeme, prohlédnemé terén a vymyslíme spolu návrh na vaše nové jezírko, nebo uskutečníme návrh Váš. Nabídneme Vám cenu a případně celý projekt zrealizujem od výkopu, přes položení JEZÍRKOVÉ FOLIE až po kompletní OSAZENÍ VODNÍMI ROSTLINAMI, BAHENNÍMI ROSTLINAMI. U hotových JEZÍREK, RYBNÍKU nabízíme také samotné osázení.Výstavby realizujem pouze v rámci moravskoslezkého kraje (případně dle domluvy). /b>